Kvalifikace, odbornost a zkušenosti

Mgr. Jiří Frei, RN.
tel.: 775 320 305
e.mail: jiri.frei@paramedik.cz
web: www.sweb.cz/zdravotnictvi.info

Profesní životopis

 

Mgr. Jiří FREI,  26 let 

 

Vzdělání

Od r. 2006 doposud  NCO NZO Brno, specializační vzdělávací obor: Ošetřovatelská 

péče

v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (označení odbornosti: sestra pro intenzivní péči) – dálkové studium

r. 2005 – 2007           Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií,  navazující

magisterský studijní program: Ošetřovatelství, obor: Ošetřovatelství (zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu Mgr.)

r. 2003 – 2004            Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta – Učitelství pro 1 st. ZŠ

                                (kombinované studium – nedokončeno)

r. 2002 – 2005           Vysoká škola v Plzni, o.p.s., studijní program: Ošetřovatelství, obor:

Všeobecná sestra

(zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu Bc.)

r. 1997 – 2001           Střední zdravotnická škola v Domažlicích, obor: Všeobecná sestra

(zakončeno maturitní zkouškou)

 

Zaměstnání

Od r. 2007 doposud           Vysoká škola v Plzni, o.p.s. – Katedra ošetřovatelství - odborný asistent (zaměření na problematiku: ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy, akutní a intenzivní péče v ošetřovatelství, první pomoc a urgentní medicína - výuka oborů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Ergoterapie)

Od r. 2007 doposud           FN Plzeň, Anesteziologicko-resuscitační klinika, (ARO – lůžka, anestezie),

střední zdravotnický pracovník – všeobecná sestra, částečný pracovní úvazek

r. 2007                      Vyšší odborná škola zdravotnická Dr.I.Mauritzové, s.r.o. - externí vyučující  (výuka oboru: Diplomovaný zdravotnický záchranář)

Od r. 2002 doposud           Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Domažlice,

střední zdravotnický pracovník – výjezdová sestra posádek ZZS (RLP a RZP) – částečný pracovní úvazek

r. 2001 – 2002           FN Plzeň, Anesteziologicko-resuscitační klinika (ARO – lůžka), střední

zdravotnický pracovník – všeobecná sestra

r.1999 – 2000            Nemocnice Domažlice – nižší zdravotnický pracovník – ošetřovatel na

jednotce dlouhodobé ošetřovatelské péče (brigáda)

r. 1998                                 Nemocnice Domažlice – nižší zdravotnický pracovník – sanitář na jednotce

dlouhodobé ošetřovatelské péče (brigáda)

 

Absolvované kurzy, semináře, konference, celoživotní vzdělávání

r. 1997           Základní vzdělávací seminář zaměřený na znalosti prevence HIV/AIDS, antikoncepce a STD (AIDS I.)

                                Organizátor: M-ČČK Praha

r. 1998 Nástavbový vzdělávací seminář zaměřený na rozšíření znalostí o prevenci HIV/AIDS a sexuální výchovy (AIDS II.)

                      Organizátor: M-ČČK Praha

r. 1998                                 Kurz drogové prevence – peer program drogové prevence

                                Organizátor: SZŠ Domažlice

r. 1998                      kurz: Zdravotnický instruktor ČČK – vydáno oprávnění dle platných předpisů pro

vyučování zdravotnické přípravy a provádění výcviku v poskytování první pomoci, v nejrůznějších kurzech první pomoci, apod. ( přezkoušení a doškolení v  r. 2003 )

r. 1999                                 Mezinárodní seminář AIDS, drogy a my – Poděbrady (aktivní účast, téma příspěvku:

HIV/AIDS a život nás všech – peer prevence v praxi)

                                Organizátor: Občanské sdružení Společně s nadějí proti AIDS a drogám (SNAD)

 

r. 2000                      odborný seminář: Ošetřovatelství HIV pozitivních a AIDS nemocných (vystaven

certifikát ošetřovatele HIV pozitivních osob)

                                Organizátor: ČSAP

20.2.2002           kurz: Periferní žilní kanylace pro sestry, pořádaný FN Plzeň ve spolupráci s dalšími

firmami

20. – 22.11.2003, 12. mezinárodní seminář „AIDS, drogy a my“ – Poděbrady (aktivní účast,

téma příspěvku: Činnost projektu HIV/AIDS a život nás všech)

                      Organizátor: SNAD

r. 2004            Akreditovaný celoústavní seminář – Zajištění i.v. vstupů v terénu, DSL pro

bezvědomí a KPR

                      Organizátor: ZZS Domažlice, ČAS

13. – 14.5.2004, Odborná konference: XI. Minářovy dny – Perioperační medicína, Plzeň

(pasivní účast)

Organizátor: ČLS JEP, FN Plzeň, ARK

18. – 20.11.2004, 13. mezinárodní seminář „AIDS, drogy a my“ – Poděbrady (aktivní účast, téma

příspěvku: Rizika HIV/AIDS v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání)                    Organizátor: o.s. SNAD

25.2.2005           odborná konference: Vzdělávání a registrace sester po schválení nového zákona 

96/2004 Sb. (pasivní část – 3 kreditní body)

Organizátor: ČAS

11.3.2005           vydáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 

Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 67 a § 93 zákona č. 96/2004 Sb.

21.3.2005           odborná konference: Hygiena a epidemiologie podle platné legislativy – Plzeň

(pasivní účast – 3 kreditní body)

13.5.2005       Celostátní seminář ČAS – sekce záchranných služeb v Jesenici u Prahy

(aktivní účast – 15 kreditních bodů, téma příspěvku: Přednemocniční péče o pacienta s plicním edémem a srdečním selháváním)

Organizátor: ČAS

1.11.2005       Odborné sympózium: HIV pozitivita, AIDS – velký či malý problém, Plzeň

Organizátor: FN Plzeň, ČAS (aktivní účast – 15 bodů, téma příspěvku: Rizika

HIV/AIDS v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání)

r. 2005            odborný rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu, akreditováno MŠMT č.j.

23 800/04-20/323 – vydáno osvědčení Poradce pro výživu

Organizátor: společnost Nutris

24.11.2005           14. mezinárodní seminář „AIDS, drogy a my“ – Poděbrady (pasivní účast)

                      Organizátor: SNAD

8.12.2005           Celostátní odborný seminář ČAS a ZDZS Karlovy Vary,  Intoxikace v PNP a NNP (pasivní účast, spoluorganizátor konference – 3 body)

                     Organizátor: ČAS, ZDZS Karlovy Vary

25.10.2006           4. celostátní konference ČAS, Sekce záchranné služby, Hradec Králové

                     (pasivní účast, spoluorganizátor konference – 3 body)

                     Organizátor: ČAS

6.3.2007           seminář: „Urgentní stavy“ reg.č.: ČAS/KK/147/2007, pasivní účast – 1 kreditní bod.

                                Organizátor: ARK FN Plzeň a ČAS Region Plzeň

13.3.2007            Klinický seminář pro anesteziology a intenzivisty, Anesteziologicko-resuscitační klinika UK v Plzni, FN Plzeň: Alzheimerova choroba a anestezie, zprávy z 9. PG kurzu Sepse a MODS, Ostrava 2007

26.4.2007           Klinický seminář pro anesteziology a intenzivisty, Anesteziologicko-resuscitační klinika UK v Plzni, FN Plzeň: Kardiostimulace v perioperačním období, Paracetamol a jeho místo v pooperační analgezii, Zprávy z kongresu – XIII. Žaludovy dny

9.5.2007                  Účast na odborném sympoziu: Periferní žilní kanylace, pořádaný FN Plzeň ve

spolupráci s ČAS a dalšími firmami, pasivní účast 3 kreditní body (reg.číslo:

ČAS/KK/5544/2006)

18.6.2007            Kurz poradenství pro oblasti HIV/AIDS a drogové závislosti, Praha (aktivní účast, téma příspěvku: Přehled všeobecného rozhledu o problematice HIV/AIDS u zdravotníků a sociálních pracovníků)

Organizátor: OS SNAD

  

17.-18.10.2007, Absolvování odborného sympozia „Kinestetická mobilizace“, Opava (pasivní účast

– 6 kreditních bodů, reg. číslo akce:ČAS/KK/5110/2007)

                      Organizátor: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav

ošetřovatelství ve spolupráci s ČAS, H.Nedělková,RN., PhDr.A.Archalousová,RM.,RN., PhDr.D.Mastiliaková, PhD.,RN.

17.11.2007          Účast na celostátní konferenci České asociace sester „Bezpečné pracovní  prostředí = kvalitní péče o pacienta (pasivní účast – 3 kreditní body)

Organizátor: ČAS

 

Publikační činnost

1.      BEDNÁŘOVÁ, M.; MESZAROSOVÁ, M.; FREI, J. Projekt prevence HIV/AIDS a život nás všech v praxi. In  o.s. SNAD. 8. mezinárodní seminář Poděbrady „AIDS, drogy a my 1999“: 25.-27.11.1999, Praha: o.s. SNAD, 2000, s. 71 – 73.

2.      FREI, J.; CHLÁDOVÁ, M. Činnost projektu „HIV/AIDS a život nás všech“ pořádaného Mládeží ČČK. In o.s. SNAD. 12. mezinárodní seminář Poděbrady „AIDS, drogy a my 2003“: 20.-22.11.2003, Praha: o.s. SNAD, 2004, s. 141 – 145.

3.      FREI, J. Alergická reakce po bodnutí hmyzem. Sestra, 2005, roč. 15, č.7-8/2005, s. 27. (ISSN 1210-0404)

4.      FREI, J. Zavřené poranění hrudníku. Sestra, 2005, roč. 15, č.7-8/2005, s. 28. (ISSN 1210-0404)

5.      FREI, J. Rizika HIV/AIDS v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání. In o.s. SNAD. 13. mezinárodní seminář Poděbrady „AIDS, drogy a my 2004“: 18.-20.11.2004, Praha: o.s. SNAD, 2004, s. 74 – 78. [online].

Dostupný z WWW: <http://www.ossnad.cz>.

6.      FREI, Jiří. Příručka první pomoci, 3. díl, Domažlice: ČČK, M-ČČK, 2004. (periodikum ČČK a M-ČČK Domažlice)

7.      FREI, J. Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou HIV/AIDS. Multidisciplinární péče, 2005, roč. 1, č. 2/2005. [online]. (ISSN 1801-0199)

Dostupný z WWW: <http://www.mpece.com.cz>.

8.      FREI, J.; HOLOUBKOVÁ, J.; SLOUPOVÁ J. Střelné poranění od přednemocniční péče po přijetí na standardní oddělení. Florence, 2006, roč. 2, č. 2/2006, s. 27 – 29. (ISSN 1801-464X)

9.      FREI, J. Nové doporučené postupy pro resuscitaci – komplexní přístup. Multidisciplinární péče, 2006, roč. 2, č. 1/2006. [online]. (ISSN 1801-0199)

Dostupný z WWW: <http://www.mpece.com.cz>.

10.   FREI, Jiří. Manuál projektu „HIV/AIDS a život nás všech“. 3.vyd., Praha: Mládež ČČK, 2007.

11.   FREI, J. Anestezie a její zvláštnosti u jednotlivých operačních oborů. Sestra, 2007, roč. 17, č.10/2007, s. 28 – 29. (ISSN 1210-0404)

 Ostatní internetové příspěvky

12.   FREI, Jiří. První pomoc – informace, postupy, zajímavosti ze zdravotnictví [online]. Domažlice: Mládež ČČK Domažlice, 2001 [poslední revize 2005-10-30].

Dostupný z WWW: <http://www.sweb.cz/mcck>.

13.   FREI, Jiří. Informace nejen se zdravotnickou tématikou [online]. Kdyně: Jiří Frei, 2007 [poslední revize 2007-12-02].

Dostupný z WWW: <http://www.sweb.cz/zdravotnictvi.info>.

 

Další odborné aktivity

·        Od roku 1997 aktivní provádění preventivních besed a přednášek o HIV/AIDS pro vrstevníky, vedení a organizace zdravotnických táborů (s výukou první pomoci apod.).

·        Od roku 1997 do roku 2007 člen Výkonné rady oblastního spolku ČČK v Domažlicích.

·        Od roku 1998 aktivní organizace, vedení a lektorování zdravotnických kurzů zejména pro ČČK (Základní norma zdravotnických znalostí, Zdravotník zotavovacích akcí, Dobrovolná sestra ČČK, výuka mladých zdravotníků, zdravotnických družstev a družstev první pomoc. Pravidelná školení Humanitárních jednotek ČČK v první pomoci a pro případ jejich nasazení, hlavní rozhodčí zdravotnických soutěží, apod.).

·        1998 – 1999 člen Vodní záchranné služby ČČK Domažlice.

·        Provádění pravidelných školení v první pomoci učitelek zdravotnic základních a středních škol, školení v první pomoci pro uchazeče o řidičský průkaz (spolupráce s několika autoškolami).

·        Vedení kurzů první pomoci pro městskou policii, spolupráce při výuce první pomoci velitelů zásahů hasičského záchranného sboru v Domažlicích.

·        Od roku 1999 hlavní lektor a organizátor některých preventivních a vzdělávacích seminářů a akcí ČČK a  M-ČČK.

·        1998 – 2004 Předseda Rady mládeže oblasti Českého červeného kříže (řízení, organizování a koordinování činnosti M-ČČK Domažlice na regionální úrovni, řízení lidských zdrojů, zajišťování spolupráce s dalšími organizacemi, koordinace veškeré činnosti organizace).

·        2000 – 2002 člen Prezídia M-ČČK (nejvyšší volený republikový orgán M-ČČK) – řízení a koordinace veškeré činnosti M-ČČK na celorepublikové a mezinárodní úrovni, spolupodílení se na řízení celé členské základny v ČR (cca 1000 členů), spolupráce s dalšími  organizacemi, apod.

·        8.4.2000 uděleno Čestné uznání Mládeže Českého červeného kříže za práci a přínos organizaci.

·        V letech 2001 – 2002 člen mezinárodní Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK

·        2001 – do současnosti - jmenován koordinátorem lektorského sboru projektu „HIV/AIDS a život nás všech“, M-ČČK a podporovaného MZ ČR a Národní komisí pro prevenci HIV/AIDS.

·        2002 – 2005 – jmenován členem Akademické rady Vysoké školy v Plzni, o.p.s.

·        2003 – 2005 – jmenování do funkce hlavního koordinátora projektu Mládeže ČČK HIV/AIDS a život nás všech, M-ČČK, podporovaného MZ ČR a Národní komisí pro prevenci HIV/AIDS – vedení a koordinování celorepublikového projektu a veškeré jeho činnosti.

·        V roce 2004 spolupráce s ústředím ČČK v Praze na přípravě a vzdělávání Zdravotnických instruktorů.

·        2005 – 2007 člen redakční rady odborného internetového časopisu Multidisciplinární péče, ISSN 1801-0199 (www.mpece.com).

·        Od roku 2005 člen výboru České asociace sester – sekce záchranných služeb.

·        Od roku 2006 Supervizor a externí člen koordinační skupiny projektu HIV/AIDS a život nás všech, dle MZ ČR, organizovaném ústředím ČČK a M-ČČK a podporovaném Národní komisí pro prevenci HIV/AIDS.

·        Od roku 2007 předseda výboru České asociace sester – sekce záchranných služeb (řízení celorepublikové sekce).

·        Od roku 2007 člen Společnosti pro výživu.

 

(c) Mgr. Jiří Frei, RN.