Výuka
informace pro studenty

Kontakt na vyučujícího:
Mgr. Jiří Frei, RN.
tel.: 775 320 305
(večer)
e-mail: jiri.frei@paramedik.cz , frei@vsplzen.cz 
web: www.sweb.cz/zdravotnictvi.info
Konzultační hodiny (VŠ Plzeň, o.p.s) kabinet odborných asistentů - katedra Ošetřovatelství:

ST - 12:00 - 12:45, ČT - 8:00 - 9:20 hod. (mimo uvedený čas po předchozí domluvě)

INFORMACE PRO:
VŠS 1 2007/2008
PAS 1 2007/2008  
VŠS 2 2007/2008  
VŠS 3 2007/2008
VŠSK 2 2007/2008 (kombinované)
PAS 3 2007/2008
ERG, FYT 1 2007/2008
VŠSK 1 2007/2008 (kombinované)
DDZZ 3 2006/2007
Pro vstup do IS školy používejte následující odkazy:

z PC mimo školu: http://193.86.160.98:8080/

z PC ve škole: http://192.168.0.19/

Vstup na školní e-mail:

http://vs-pdc.vsplzen.cz/exchange 

nový web: http://klient.a4w.cz/vsplzen/  , http://klient.a4w.cz/vsplzen/admin

Vstup na stránku s výsledky testů, zkoušek, zápočtů apod...

 
Informace pro VŠS 1. (r.2007/2008) - vedoucí učitel ročníku J.Frei

4.5.08 - Pod tímto odkazem naleznete ke stažení otázky ke zkoušce z předmětu "OŠE postupy"

3.5.08 - Zadání referátů pro studenty, kteří nesplnily docházku na předměty

9.4.08 - pod tímto odkazem naleznete ukázku vzorového zkušebního zápočtového testu z předmětu OŠE postupy

24.3.08 - Pod tímto odkazem si studenti stáhnou zadání domácího úkolu pro předmět OŠE cv. (zpracování kazuistiky dle oše. modelu Hendersonové - zásady zpracování byly sděleny při hodině)

- všichni studenti kterých se to týká nejpozději tento týden odevzdají VUR žádost o přiznání stipendií. Od příštího týdne nebudou již žádosti přijímány.

30.1.08 - všichni studenti jsou povinni nejpozději do konce týdne odevzdat veškeré náležitosti týkající se odborné praxe (deník praxe, docházkovou knížku, vypracovanou seminární práci) - v případě nedodržení tohoto termínu nebude studentovi zapsán zápočet......

Nejpozději do konce tohoto týdne se nahlásí VUR všichni studenti, kteří jsou zapsaní na letní semestr na předmět Vývoj člověka a jeho poruchy  - prof.Slípky.

10.1.08 - pod tímto odkazem si můžete stáhnout aktuální rozvrh na letní semestr VŠS1 

8.1.08 - Studenti, kteří neuspěli v testu z předmětu OŠE teorie mají určený opravný termín dne 10.1.08 od 10.hod v kabinetu prorektorky školy.

1.12.07 - výsledky zápočtového testu z OŠE cv. pod tímto odkazem.

15.11.07 - instrukce ohledně imatrikulace pro studenty VŠS 1 ke stažení pod tímto odkazem

13.11.07 - Datum studentské konference pro VŠS 1 bylo stanoveno na úterý 15.1.2008. Konference se uskuteční v prostorách školy od 8:30 hod. (Studenti jsou povinni se dostavit minimálně hodinu před tímto časem. Tzn. v 7:00 - 7:30!!

Termín zápočtového testu z předmětu OŠE cv. je možné stanovit na 28. - 30.11.2007. Studenti mají možnost vybrat si den, který jim bude nejlépe vyhovovat a ten nejpozději do ČT 15.11. sdělí VUR. Pokud si studenti termín nevyberou, bude následně určen vyučujícím!! Zápočtový test z předmětu OŠE cv. bude hodnocen společně s testem z teoretické části předmětu. Výstupem obou dvou testů bude udělení, popř. neudělení zápočtu z předmětu OŠE.

V případě nepřítomnosti některého studenta na testu bude vypsán 1. náhradní termín ve zkouškovém období. 

11.11.07 -  Dne 16.11.07 proběhne imatrikulace studentů prvních ročníků (tzn. i studentů VŠS 1) Imatrikulace se uskuteční v ZÁPADOČESKÉM MUZEU v Plzni a je pro všechny student 1. ročníků povinná!!! Studenti jsou povinni se na tuto akci dostavit společensky vhodně oblečeni!!! 

8.11.07 - Do 15.11.07 mezi sebou vyberou studentky 3 dobrovolníky (popř. další náhradníky), kteří pomůžou 26.1.08 s organizací dne otevřených dveří.....  Jména nahlásí VUR.

Předmět Edukační činnost sestry již VŠS 1 nemají (bylo odučeno v bloku) - tudíž v době, kdy předmět probíhal mají studenti nyní volno...... 

7.11.07 - pokyny pro zpracování seminárních prací, referátů, esejí apod.... Všechny odevzdávané práce studentů musí od nynějška splňovat pokyny pro jednotnou formální úpravu práce. Podrobné pokyny  a informace k úpravě prací studentů naleznete pod tímto odkazem, kde si je můžete rovněž stáhnout. Zmiňovaná úprava se netýká pouze ANOTACÍ odevzdávaných v rámci předmětu OŠE cv. (pro ty platí již stanovená pravidla). Pod tímto odkazem naleznete aktuální výsledky dodatečných a opravných průběžných testů z OŠE cv.

7.11.07 - Dnes z důvodu semináře na téma Homeopatie odpadá sk.č.2 předmět OŠE cv. Náhradní výuka proběhne zítra 8.11.07 od 9:30. Tzn. obě dvě skupiny mají OŠE cv. společně - studenti si nezapomenou přinést úkol na téma výživa....

26.10.07 - změněno a doplněno 30.10.07 - pod tímto odkazem naleznou studenti 1.ročníku VŠS - 1.sk. výsledky průběžného testu z OŠE cv. Studentky, které v testu neuspěly mají jeden opravný pokus (další písemný test), který se uskuteční v úterý 6.11.07. Studentky se k testu dostaví za vyučujícím do kabinetu odborných asistentů v 15:30 hod!! V tento termín si napíší dodatečně test i studentky, které nebyly na první termín přítomny!!

24.10.07 - pod tímto odkazem naleznou studenti 1.ročníku VŠS - 2.sk. výsledky průběžného testu z OŠE cv.

17.10.07 - Informace o praxi studentů VŠS 1: 

Pracoviště odborné praxe studentů VŠS1 by měla být z těchto odvětví:

· odbor životního prostředí, odbor zdravotnictví, odbor    sociálních věcí
· úřad práce
· hygienická stanice 
· zdravotní ústav
· zdravotní pojišťovna
· nemocnice-management
· ordinace praktického lékaře
· ústavy: kojenecký, dětský diagnostický, pro jedince s tělesným a duševním postižením, rehabilitační

Podmínky pro získání zápočtu za absolvovanou praxi:

Po skončení tohoto bloku odborné praxe bude jedno-dvoudenní konference, kde bude každý student prezentovat výstup ze své praxe. Prezentace je možná:
· mluvení z hlavy
· fólie na zpětný projektor v kombinaci s mluvením z hlavy
· v počítačovém programu Power Point nebo Word v kombinaci s mluvením z hlavy
· vítány jsou různé doplňky jako je fotografie, grafy, ukázka časopisu, videoukázka apod.

Hodnocení prezentace
· popsání zadané problematiky, analýza problémů, návrhy na řešení, úprava 
· podání poznatků z praxe v ústní podobě – způsob prezentace (pojmenování 
nejdůležitějších věcí, hlasitost, vyjadřování, srozumitelnost, logičnost, vlastní argumentace, návrhy na řešení) 

Informace pro vyjednání místa praxe:

Každý student si místo své praxe a konkrétní pracoviště domluví sám. Praxe může být vykonávána v Plzni i mimo Plzeň. V případě, že si student sám nenajde konkrétní místo své praxe, má možnost si vybrat ze seznamu, který je uveden pod tímto odkazem. Na těchto pracovištích studenti běžně praxi vykonávají a tak by neměl být problém si tam praxi opětovně domluvit. 

Přesný postup dojednání praxe: Student si na sekretariátu katedry vyzvedne předběžnou smlouvu o provedení praxe. S tou se dostaví do organizace, kde bude praxi vykonávat a nechá si jí tam vyplnit, podepsat a orazítkovat. S vyplněnou smlouvou se dostaví na sekretariát katedry, kde podle uvedených údajů z předběžné smlouvy bude vyhotovena smlouva definitivní. 

Pracovní náplň studentů na praxi - viz. tento odkaz.

10.10.07 - příští týden odpadá výuka předmětu OŠE cv.(ve středu a čtvrtek) z důvodu účasti vyučujícího na celostátním semináři v Opavě. Náhrada cvičení proběhne formou samostudia (vhodné začít se připravovat na průběžný písemný test, který je rovněž přeložen na 24.10) a zpracováním seminární práce na téma: Historie českého ošetřovatelství. Rozsah práce je: 1 strana A4 čistého souvislého textu, velikost písma 12 a standardním řádkováním. Okraje textu o velikosti max. 2 cm - nebo méně. Práci studenti odevzdají vyučujícímu do 24. a 25.10. Na průběžný test, který se bude psát 24. a 25.10 jsou všichni studenti povinni se dostavit!!

5.10.07 - změna v odevzdání náhradního úkolu. Níže zmiňovanou esej je možné odevzdat osobně do pátku 12.10. do 12:00 hod v kabinetu odborných asistentů VŠ, nebo e-mailem do neděle14.10. Neodevzdání práce do tohoto data = nesplnění úkolu!!!

2.10.07 - z důvodu hromadného nesplnění úkolu na předmět OŠE cv. jsou studenti povinni vypracovat úkol náhradní!! Každý student samostatně vypracuje esej na téma: Etické normy v ošetřovatelském povolání, teorie o životních změnách a následném vzniku onemocnění.  

Rozsah práce je: min 1, max 2 strany formátu A4 - standardním písmem velikosti 12.

Termín odevzdání práce je dle skupin 10. a 11. 10.07 - neodevzdání práce = nesplnění podmínek k získání zápočtu z předmětu!!!

Pokyny: Informace v práci musí vycházet z oficiálních zdrojů a podkladů a není možné si je vymýšlet či psát práci formou úvahy, nepodložených informací apod.  Student je povinen zdroje informací uvést!!!

26.9.07 - nezapomeňte si (pokud máte na jeho přiznání nárok) požádat o ubytovací a sociální stipendium. Podrobné informace získáte na studijním oddělení.

26.9.07 - nařízení vedení školy: pokud si student bude mít v úmyslu podávat nějaké žádosti na vedení školy (rektorát) ke schválení apod. je povinen podávat je hromadně (nikoli se zbytečným časovým odstupem  či jednotlivě) a pokud možno na jednom formuláři (aby tak nedocházelo ke zbytečnému zatěžování pověřených osob administrativou a zefektivnil se celý proces vyřízení žádostí)

26.9.07 - Do soboty 29.9.07 pošlou studenti VŠS 1 (skupina č. 1 i č. 2)  e-mailem vedoucímu učiteli ročníku (dále jen VUR) otázky k tématu, popř. přímo návrh obsahu výuky příštího vyučovacího bloku předmětu OŠE cv. (základní téma: Ošetřovatelský proces v péči o hygienu a oblékání nemocného) !!!

19.9.07 - Studenti VŠS 1 nahlásí nejpozději ve čtvrtek svému VUR jméno zástupce (mluvčího) třídy!!! Pokud tak neučiní, bude zástupce třídy vybrán VUR dle náhodného výběru!!

18.9.07 - Heslo do IS. Studenti se budou přihlašovat do IS systému takto:

Jméno:  zadají příjmení a první písmeno ze jména           Vzor:       Jméno:  novas

Heslo:    zadají první čísla z rodného a za to iniciály:       Vzor:      Heslo:    8756sn

Definitivní zprovoznění IS systému ale ještě nějakou dobu potrvá, proto buďte při přihlašování trpěliví :-) .

12.9.07 - Jednotlivá témata pro přípravu studentů na hodiny v rámci předmětu OŠE cv.:

 1. Potřeby zdravého a nemocného jedince – faktory ovlivňující jednotlivé potřeby
 2. Hodnocení úrovně sebepéče a soběstačnosti nemocného – ovlivňující faktory
 3. Ošetřovatelský proces v péči o pohybovou aktivitu nemocného
 4. Imobilizační syndrom
 5. Ošetřovatelský proces v péči o hygienu a oblékání nemocného
 6. Ošetřovatelská problematika dekubitů
 7. Ošetřovatelský proces v péči o spánek a odpočinek
 8. Ošetřovatelský proces v péči o výživu a hydrataci nemocného
 9. Ošetřovatelský proces v péči o vyprazdňování nemocného
 10. Ošetřovatelský proces v péči o dýchání
 11. Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou bolestí
 12. Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu, zachování bezpečného prostředí, sebekoncepce a sebeúcta v ošetřovatelském procesu

12.9.07 - vstup studentům VŠS 1 do informačního systému školy by měl již fungovat. Pro přihlášení použijte vaše standardní heslo,........ V případě problémů kontaktujte vedoucího ročníku.

12.9.07 - Odborná praxe v zimním semestru - studentům nebude povolena praxe u lůžka na standardních odděleních ani JIP apod. Praxe může probíhat v nemocnici pouze na úsecích managementu, vedoucích sester apod. Podrobné informace sdělí vedoucí ročníku .

12.9.07 - očkování - všichni studenti jsou povinni nechat se očkovat proti hepatitidě. Toto očkování musí být provedeno dříve, než student nastoupí na praxi - podrobné info vedoucí ročníku. Ti studenti, kteří již očkování prodělali jsou povinni nahlásit vedoucímu učiteli ročníku datum očkování apod...

12.9.07 - studenti VŠS 1 jsou povinni si nejdéle do 19.9.07 vybrat svého "mluvčího třídy" a nahlásit VUR.

vyučované předměty: OŠE postupy, OŠE cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro PAS 1. (r.2007/2008)

4.5.08 - Pod tímto odkazem naleznete ke stažení otázky ke zkoušce z předmětu "OŠE postupy"

3.5.08 - Zadání referátů pro studenty, kteří nesplnily docházku na předmět

Informace pro PAS 3. (r.2007/2008)

19.12.07 - pod tímto odkazem stáhnete otázky ke zkoušce z předmětu: Akutní a kritické stavy o ošetřovatelství a porodní asistenci

15.11.07 - změny ve výuce předmětu Akutní a kritické stavy. Dne 11.12.2007 odpadne výuka předmětu - termín náhrady bude upřesněn!!

5.10.07 - plánovaná exkurze na neonatologickou kliniku proběhne pravděpodobně v druhém týdnu výuky po odborné praxi. Přesné datum bude sděleno.

25.9.07 - algoritmus KPR od Dr.Farkaše pro studenty ke stažení

12.9.07 - během výuky ARO bude uskutečněna exkurze na Neonatologickou JIP FN - přesný termín bude včas zveřejněn.

12.9.07 - Jednotlivá témata pro přípravu studentů na hodiny

 • Organizační struktura a personální zajištění ARK,  etické problémy v péči o kriticky nemocné, zdravotnická dokumentace.
 • Neodkladná resuscitace. 
 • Péče o pacienta v bezvědomí, umělém spánku a šokovém stavu. Péče o vstupy a drenáž hrudníku.
 • Základy monitorování nemocného v kritickém stavu,  respirační insuficience, UPV.
 • Oš. proces u nemocných v kritickém stavu po rozsáhlém chirurgickém výkonu nebo následkem úrazu.Epidurální anestezie, úraz el. proudem.
 • Neurologické neodkladné příhody. 
 • Tonutí a poškození fyzikálními vlivy, akutní renální selhání, akutní intoxikace, péče o dárce orgánů.
 • Akutní onemocnění kardiovaskulárního systému.
 • Péče o nemocné v kritickém stavu během těhotenství, v šestinedělí a v gynekologii, 
 • Exkurze na pracovištích GPK.

 

vyučované předměty: Akutní a kritické stavy, 

 

Informace pro VŠS 3. (r.2007/2008)

4.1.08 - Předběžné termíny závěrečné zkoušky z praxe byly stanoveny na týdny od 19. do 23.5 a od 26 do 28.5.2008. Zkouška bude probíhat na CHIR FN Lochotín a INT FN Bory. Konkrétní datumy budou ještě upřesněny.

19.12.07 - pod tímto odkazem stáhnete otázky ke zkoušce z předmětu: Akutní a kritické stavy o ošetřovatelství

15.11.07 - změny ve výuce předmětu Akutní a kritické stavy. Dne 12.12.2007 odpadne výuka předmětu - termín náhrady bude upřesněn!! Rovněž výuka předmětu Seminář k Bc. práci dne 11.12.2007 odpadá - termín náhrady bude rovněž upřesněn!! :-) 

15.11.07 - pod tímto odkazem naleznete vzorovou kazuistiku diskutovanou v rámci předmětu Seminář k bakalářské práci. Pod tímto odkazem si navíc můžete stáhnout část přednášky s informacemi pro zpracování kazuistiky.

5.10.07 - Studenti VŠS 3 budou mít možnost v rámci předmětu Akutní a kritické stavy absolvovat exkurzi na neonatologické klinice. Exkurze proběhne pravděpodobně v druhém týdnu výuky po odborné praxi.

2.10.07 - pod tímto odkazem naleznete ke stažení přednášku k předmětu: Seminář k bakalářské práci.

25.9.07 - algoritmus KPR od Dr.Farkaše pro studenty ke stažení

25.9.07  - zítra 26.9.2007 odpadá výuka předmětu Akutní a kritické stavy!! Místo výuky mají studenti samostudium již sděleného tématu (PŽK, CŽK, ART - péče o vstupy)

12.9.07 - pod tímto odkazem naleznete příručku pro vypracování Bc. a dip. práce z Univerzity Pardubice - neslouží jako návod pro zpracování Bc. práce na naší škole, ale pro možnost srovnání a čerpání inspirace....

Akutní a kritické stavy, Seminář k bakalářské práci

 

Informace pro VŠS 2. (r.2007/2008)

14.11.07 - pod tímto odkazem naleznou studenti ke stažení část dnešní přednášky s návodem na prezentaci kazuistiky.....

13.11.07 - termíny obhajoby odborné praxe - prezentace byly stanoveny na:

17.1.2008

22.1.2008

23.1.2008

     V každém termínu bude mít možnost svou praxi prezentovat a obhájit max. 10 studentek. Po prezentaci praxe a doložení všech splněných požadavků na praxi bude studentkám ihned předmět započítán. Prezentace se uskuteční ve škole - přesný čas a třída budou upřesněny.

     Deníky praxe, docházkovou knížku a všechny náležitosti odevzdají studentky ke kontrole vyučujícímu před prezentací praxe, nejpozději však do 15.1.2008. 

 

Informace pro FYT + ERG (r.2007/2008)

15.11.07 - změny ve výuce předmětu První pomoc. Dne 11.12.2007 odpadne výuka předmětu pro FYT 1 - termín náhrady bude upřesněn!!

- zápočtový test z předmětu PRVNÍ POMOC pro studenty ERG 1 se bude konat 8.11.07 od 7:00 hod v učebně OŠE

- výsledky zápočtového testu naleznete pod tímto odkazem

Informace pro VŠS 2. (r.2007/2008) - kombinované studium - vedoucí učitel ročníku J.Frei

13.4.08 - struktura seminární práce odevzdané v rámci odborné praxe pro určené studenty.... - pod tímto odkazem. (seznam studentů mající povinnost práci vypracovat) byl 14.4.08 poslán na společný e-mail studentů.

24.3.08 - Všichni studenti u kterých došlo ke změně názvu bakalářské práce se dostaví co nejdříve na sekretariát za p.Lesovou a název práce opraví v již odevzdané přihlášce k Bc. práci. Pokud tak neučiní co nejdříve, budou muset podat přihlášku novou!

- během příštího víkendu budou pod tímto odkazem zveřejněny podmínky a zásady zpracování písemné práce pro studenty, kteří nemají trvalý a plný pracovní úvazek ve zdravotnickém zařízení 

29.1.08 - nejpozději do konce týdne jsou všichni studenti povinni odevzdat vyplněný deník odborné praxe a docházkovou knížku vedoucímu učiteli ročníku. V případě neodevzdání v tomto termínu nemůže být studentovi zapsán zápočet!!

Do 31.1.08 jsou všichni studenti povinni odevzdat na sekretariát katedry přihlášku k bakalářské práci. V případě včasného neodevzdání nemůže být student připuštěn v řádném termínu ke státním závěrečným zkouškám.

10.1.08 - pod tímto odkazem si můžete stáhnout aktuální rozvrh na letní semestr VŠSK 2.

Připomínám, že do konce ledna jsou všichni studenti povinni podat přihlášku (žádost) k bakalářské práci!!

Dále připomínám, abyste nezapomněli odevzdávat deníky praxe a docházkové knížky.... Všechny denníky které jste mi odevzdali si můžete již kdykoli vyzvednout zpět.

13.12.07 - Všichni studenti odevzdají co nejdříve po splnění praxe deníky (se zpracovaným oše. procesem) a docházkové knížky (s potvrzením o docházce na praxi). Deníky si prohlédnu a pročtu (nic v nich písemně opravovat nebudu) a po té si je studenti mohou opět příležitostně vyzvednout (vždy cca po týdnu od odevzdání) - pokud nebudu přítomen v kabinetu, mohou o jejich vydání požádat někoho z vyučujících - deníky k vydání mám vždy v polici vedle mého stolu a je u nich poznámka, že jsou určené k vydání. Docházkové knížky si zatím ponechám kuli potvrzení praxe.... Vrátím je všem najednou. Zápočet z praxe bude udělen těm, kdo odevzdají deník a docházku ke kontrole. Zápočty vám mohu zapsat buď to hromadně až tady všichni některý den budete, nebo vám je mohu zapsat i jednotlivě jak budete mít čas a možnost se dostavit. Já jsem ve škole krom pondělků a některých pátků každý den.

13.12.07 - pod tímto odkazem si mohou studenti VŠSk stáhnout stručný návod a pokyny pro zpracování ošetřovatelského procesu, který je v deníku odoborné praxe. Zpracování ošetřovatelského procesu podle tohoto návodu není v tomto semestru ještě podmínkou. 

Pokud budou mít studenti ročníku jakékoli problémy, nejasnosti apod. v souvislosti s průběhem výuky, praxe apod., mohou mě kdykoli kontaktovat na výše uvedených e-mailech, telefonicky (pouze večer!!), popř. osobně v kabinetu odborných asistentů kdykoli od 7:00 hod.v průběhu celého dne s výjimkou PO a PÁ. 

   Aktuálně je třeba, aby se všichni studenti (kdo tak ještě neučinil) dozapsali (viz nástěnka ve škole) na odbornou praxi v rámci zimního semestru. Informace o Vaší praxi do seznamu doplňte prosím co nejdříve. Praxe nesmí být uskutečňována v místě vlastního pracoviště. Děkuji.     

Informace pro VŠS 1. (r.2007/2008) - kombinované studium

9.4.08 - pod tímto odkazem naleznete ukázku vzorového zkušebního testu z předmětu OŠE postupy

24.3.08 - během příštího víkendu bude pod tímto odkazem k dispozici zkušební test z předmětu OŠE postupy.

Pod tímto odkazem si mohou studenti stáhnout stručné shrnutí přednášky z OŠE postupů.

 

DDZZ III. ročník, dálkové studium (r.2006/2007):
  Poslední řádný termín zkoušky pro DDZZ III. z předmětu Ošetřovatelství v neodkladné péči je stanoven na úterý 15. května 2007 od 16:00 hod v učebně pro záchranáře. V případě zpoždění vyučujícího studenti vyčkají. Účast na zkoušce v tomto termínu je povinna pro všechny studenty, kteří ještě nemají zkoušku splněnou. Jiný řádný termín se již vypisovat nebude!!! V případě absence studenta v tomto termínu je předmět považován za nesplněný!!! - vloženo 2.5.07
       Termín zkoušky pro studenty DDZZ III. ročníku je stanoven na středu 25.dubna 2007 od 16:00 - 16:30. Studenti kterým se tento termín nehodí se domluví s vyučujícím na dalším  možném termínu. - vloženo 18.4.2007
     Informace k poslednímu přednáškovému bloku, který proběhne v pátek 13.4.2007: Protože mi do dnešního dne opět nebyly dány z řad studentů žádné připomínky a podněty k probíranému učivu v předmětu, příští přednáškový blok se  bude skládat opět pouze z přednášek, které vyberu - návrhy přednášek již nyní nepřijímám. 

     Každý student je rovněž povinen si na příští hodinu připravit prezentaci, která je podmínkou pro udělení zápočtu - zápočty budou po prezentaci ihned zapsány (doneste si index). Jiný náhradní termín pro prezentaci nebude vypsán!!

     Termíny konání zkoušky z předmětu budou uvedeny opět na této stránce. - vloženo 9.4.2007  

      Plánovaná exkurze na Emergency se uskuteční dne 16.3.2007. Všichni studenti se sejdou v 11:25 hod před vchodem "C" ve FN Plzeň, odkud se pak společně odebereme na exkurzi. Po jejím ukončení bude přesun do školy a od 12:50 hod  normální výuka. Třídnická hodina, která měla být před předmětem Ošetřovatelství v neodkladné péči se v tomto čase kuli exkurzi neuskuteční. Případná absence na exkurzi se neomlouvá! Pokud by náhodou nastala ještě nějaká změna, bude zde uvedena nejpozději do 14.3.07  - vloženo 27.2.2007
Otázky ke zkoušce vyvěšeno 16.2.07
- informace o domlouvané exkurzi a případném harmonogramu dalšího vyučovacího bloku zde budou cca 10 - 5 dní před dalším termínem výuky (čekám na vyjádření z FN ohledně exkurze) vyvěšeno 16.2.07
Ostatní:

- ke studiu krom literatury uvedené v modulu předmětu dále doporučuji materiály ze sekce "Odborné zdravotnické materiály"

- v případě jakýchkoli nejasností či dotazů mě kontaktujte

- čekám rovněž na Vaše návrhy a požadavky k probíraným tématům během výuky

Informace k předmětu "Ošetřovatelství v neodkladné péči"

 

 

zpět na úvodní stranu 

                                                                         (c) Mgr. Jiří Frei, RN.